Hvad er FSC?

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for træ og papir fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. FSC arbejder både for natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

67 % af danskerne genkender FSC-mærket, og som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. 

Hvad er FSC?
Afstemning

Et demokratisk fællesskab

FSC er bakket op af både oprindelige folk, miljøorganisationer, skovejere og andre med interesse for skovbrug i hele verden. Målet er, at vi sammen med virksomheder, sociale organisationer og miljøorganisationer skaber en bedre fremtid for verdens skovområder.

FSC er det eneste mærke af sin slags, som sikrer lige stemmeret og indflydelse til sociale, miljømæssige og økonomiske interessenter. På den måde ved du, at FSC-mærket er bygget på de tre grundpiller i CSR og tager hensyn til de tre bæredygtighedsparametre i skoven - social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Hvilken forskel gør FSC?

Verdensmål Sammen kan vi bremse klimaforandringerne og sikre skove fulde af liv for fremtidige generationer. Gennem skovcertificering er FSC med til at sikre gode forhold for biodiversitet, vandmiljø, oprindelige folk og skovarbejdere over hele verden samt at udbrede demokrati og uddannelse lokalt. Samtidig sikrer FSC, at skovarealet er det samme generation efter generation og forhindrer afskovning. Det betyder, at FSC bidrager  til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og den grønne omstilling.

FSC’s 10 grundprincipper

FSC har 10 grundprincipper, som alle FSC-skovcertificeringer verden over bygger på. Når du køber et FSC-mærket produkt, ved du med andre ord, hvad der ligger bag - uanset om det er et produkt fra Danmark eller Honduras.

Du kan se FSC's 10 principper, og hvad der ligger bag herunder.

 1. Overholdelse af lovgivning

  Skovejeren skal overholde alle gældende love, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

 2. Arbejdstagernes rettigheder og ansættelsesvilkår

  Skovejeren skal opretholde og/eller forbedre arbejdstagernes sociale og økonomiske velfærd.

 3. Oprindelige folks rettigheder

  Skovejeren skal identificere og respektere oprindelige folks juridiske og hævdvundne rettigheder til at besidde, anvende og forvalte jord, territorier og ressourcer, der berøres af driftsaktiviteter.

 4. Forholdet til lokalsamfundet

  Skovejeren skal bidrage til at fastholde eller styrke lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd.

 5. Skovens goder

  Skovejeren skal forvalte skovejendommens mange produkter og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller styrke den økonomiske bæredygtighed og de miljømæssige og sociale fordele.

 6. Miljøværdier og påvirkning

  Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller genoprette skovejendommens økosystemtjenester og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde negative miljøpåvirkninger.

 7. Driftsplanlægning

  Skovejeren skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens politikker og målsætninger. Planen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risikoen forbundet hermed. Driftsplanen skal holdes opdateret med information fra overvågningen, således at der sikres en fleksibel drift, som løbende kan tilpasses de faktiske forhold. Dokumentation omkring planlægning og procedurer skal være tilstrækkelig til at kunne instruere personale, informere berørte interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

 8. Overvågning og vurdering

  Skovejeren skal kunne dokumentere, at overvågning og evaluering i forhold til at nå driftsmålene finder sted, samt konsekvenser af driften. Indsatsen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risici ved driften. Formålet er at implementere en fleksibel drift.

 9. Høje bevaringsværdier

  Skovejeren skal bevare og/eller fremme høje bevaringsværdier inden for skovejendommen ved at følge forsigtighedsprincippet.

 10. Gennemførelse af driften

  Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejeren på skovejendommen, skal vælges og gennemføres i henhold til skovejerens økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier.

FSC-logoet

Logoet og navnet

FSC-logoet er kendt i det meste af verden, men de færreste ved nok, hvad forkortelsen FSC står for. Det står for "Forest Stewardship Council” - som på dansk kan oversættes til ”Skovforvaltningsrådet”. Man kan finde logoet på et hav af produkter som eksempelvis tøj, grillkul, emballage, papir, gummi, byggematerialer, smykker, møbler og legetøj.

Sådan kontrolleres FSC

FSC kontrol

Bag FSC-mærket ligger et strengt internationalt kontrol- og sporbarhedssystem, som ofte høster ros som et af verdens bedste. Både certificering af skove og virksomheder foretages af uvildige kontrolvirksomheder – også kaldet certificeringsorganer. Hvert FSC-certificeret led i leverandørkæden fra skov til genbrugskilden har et sporbarhedssystem, der tjekkes årligt.

Sådan foregår kontrollen

Selve kontrollen foregår ved, at certificeringsorganerne tjekker, at de certificerede skove lever op til FSC’s skovstandard, og at de certificerede virksomheder har interne sporbarhedssystemer, der sikrer, at produkter, der sælges/produceres som FSC, er lavet af FSC-certificerede og andre kontrollerede materialer. Der foretages også uanmeldte kontrolbesøg efter behov.

FSC bruger akkrediteringsorganet Assurance Services International (ASI), der kontrollerer certificeringsorganerne. Det skal sikre, at organerne laver en tilstrækkelig kontrol, når de certificerer skove og virksomheder efter FSC’s standarder.

Læs mere om kontrol med FSC her.

Audit

Mere information

FSC-videoer

Skove har enorm betydning for både mennesker, natur og klimaet. Vi skal værne om skovene, så fremtidige generationer kan drage nytte af dem, ligesom vi gør det i dag. FSC er vigtig som ét af redskaberne til netop at sikre dette. På denne side kan du læse mere om FSC's konkrete betydning for skov og mennesker og blive klogere på, hvordan vi er med til at takle de større udfordringer inden for blandt andet klima og biodiversitet.

Se også hvordan FSC-indkøb bidrager til de store bæredygtighedsagendaer.

FSC's 10 principper

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier for ansvarlig skovdrift, som er en slags grundlov inden for FSC-systemet. FSC’s principper og kriterier gælder for FSC-certificerede skove i hele verden.

General Assembly

I 1980’erne bredte frustrationerne sig blandt verdens miljøorganisationer. Klodens skove blev ryddet med rasende hast, og der så ikke ud til at være nogen politisk løsning på vej. Under klimatopmødet i Rio i 1992 bristede håbet for mange. Man så ikke nogen form for global fælles løsning på problemet, og derfor fandt en række miljøorganisationer og virksomheder sammen i et forsøg på at skabe en helt anden tilgang baseret på fælles løsninger og dialog.

Det var det, der skulle blive til FSC – Forest Stewardship Council.

FSC's kontrolsystem

Bag FSC-mærket ligger et strengt internationalt kontrol- og sporbarhedssystem, som ofte høster ros som et af verdens bedste. Systemet skal sikre, at FSC-certificerede produkter kun består af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

FSC i danske skove

FSC-certificering af de danske drevne skove er et af de centrale værktøjer til at forbedre og beskytte biodiversiteten, passe på vores åer, vandløb og grundvand samt sikre fair løn til skovarbejdere – uanset hvilket land de måtte komme fra. Den årlige uafhængige kontrol af FSC-certificerede skove dokumenterer også overholdelse af den danske skovlov.

FSC og FN's verdensmål

FSC bidrager til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og direkte til 40 forskellige delmål. Det gør vi, fordi en FSC-skovcertificering stiller krav til både social, økonomisk og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Dermed er FSC også et vigtigt værktøj, når det gælder store dagsordener som biodiversitet, abejdstagerrettigheder, oprindelige folk, truede arter, vandmiljøet, forbrug, ligestilling og i særdeleshed partnerskaber.

Kort om FSC

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift. FSC er din sikkerhed for, at du får træ og andre materialer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder - eksempelvis genbrug. Som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at sikre gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.